Składanie dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej


JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ?

Studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie- weterynaria

Jakie dokumenty należy złożyć:

OSOBIŚCIE:

1. Podpisane podanie z systemu IRK,
2. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
3. Kserokopia świadectwa maturalnego lub odpisu (oryginał do wglądu),
4. Dowód osobisty do wglądu dla komisji, w celu weryfikacji tożsamości.


ZA POŚREDNICTWEM POCZTY/KURIERA:

1. Podpisane podanie z systemu IRK,
2. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
3. Kserokopia świadectwa maturalnego lub odpisu potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający,
4. Podpisane oświadczenie kandydata o zgodności jego danych osobowych zamieszczonych w systemie IRK ze stanem faktycznym (Załącznik nr 7).

Pamiętaj!
Jeśli wysyłasz dokumenty pocztą zadbaj o prawidłowe zaadresowanie koperty. W polu adresata należy wpisać adres komisji rekrutacyjnej, który znajdziesz tutaj.


PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ:

1. Podpisane podanie z systemu IRK,
2. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
3. Kserokopia świadectwa maturalnego lub odpisu potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający LUB kserokopia świadectwa maturalnego lub odpisu (oryginał do wglądu),
4. Upoważnienie dla pełnomocnika do reprezentowania kandydata przed komisją rekrutacyjną (Załącznik nr 6),
5. Podpisane oświadczenie kandydata o zgodności jego danych osobowych zamieszczonych w systemie IRK ze stanem faktycznym (Załącznik nr 7).

Dodatkowo osoba trzecia musi mieć upoważnienie od kandydata do złożenia dokumentów w jego imieniu (nie musi być to upoważnienie notarialne).

Apelujemy o nieskładanie/nieprzesyłanie oryginału odpisu!


Studia II stopnia

Jakie dokumenty należy złożyć:

OSOBIŚCIE:

1. Podpisane podanie z systemu IRK,
2. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (oryginał do wglądu) lub zaświadczenie z dziekanatu, jeśli nie masz jeszcze dyplomu,
4. Kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu) lub wypis z indeksu,
5. Dowód osobisty do wglądu przez komisję w celu weryfikacji tożsamości.

ZA POŚREDNICTWEM POCZTY/KURIERA:

1. Podpisane podanie z systemu IRK,
2. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający lub zaświadczenie z dziekanatu, jeśli nie masz jeszcze dyplomu,
4. Kserokopia suplementu do dyplomu potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający lub wypis z indeksu,
5. Podpisane oświadczenie kandydata o zgodności jego danych osobowych zamieszczonych w systemie IRK ze stanem faktycznym (Załącznik nr 7).

Pamiętaj!
Jeśli wysyłasz dokumenty pocztą zadbaj o prawidłowe zaadresowanie koperty. W polu adresata należy wpisać adres wydziałowej komisji rekrutacyjnej, który znajdziesz tutaj. Na kopercie prosimy o podanie wybranego kierunku studiów.


PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ:

1. Podpisane podanie z systemu IRK,
2. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający lub zaświadczenie z dziekanatu, jeśli nie masz jeszcze dyplomu,
4. Kserokopia suplementu do dyplomu potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający lub wypis z indeksu.
5. Upoważnienie dla pełnomocnika do reprezentowania kandydata przed komisją rekrutacyjną (Załącznik nr 6),
6. Podpisane oświadczenie kandydata o zgodności jego danych osobowych zamieszczonych w systemie IRK ze stanem faktycznym (Załącznik nr 7).

Dodatkowo osoba trzecia musi mieć upoważnienie od kandydata do złożenia dokumentów w jego imieniu (nie musi być to upoważnienie notarialne).
 

Załączniki

Poniższe załączniki do Zarządzenia nr 199/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2020 roku można pobrać TUTAJ albo klikając na poszczególne załączniki:
  • Załącznik nr 1 – Terminarz czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria, na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021
  • Załącznik nr 2 – Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej
  • Załącznik nr 3 – Potwierdzenie wpływu dokumentów rekrutacyjnych na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  • Załącznik nr 4 – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego małoletniego kandydat na studia
  • Załącznik nr 5 – Wniosek o przyjęcie bez wnoszenia dodatkowej opłaty rekrutacyjnej
  • Załącznik nr 6 – Wzór upoważnienia dla pełnomocnika
  • Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia o zgodności danych kandydata ze stanem faktycznym


GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?GDZIE ZROBIĆ BADANIA LEKARSKIE?

Na podanych poniżej kierunkach dodatkowo wymagane są badania lekarskie, zaświadczające o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku. Jeśli na Twój kierunek wymagane jest orzeczenie lekarskie, otrzymasz skierowanie na badania w systemie IRK.
Jeżeli nie jesteś z województwa dolnośląskiego to sprawdź przychodnie w swoim mieście w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy.
 
agrobiznes, bezpieczeństwo żywności, bioinformatyka, biologia, biologia człowieka, biotechnologia, biotechnologia stosowana roślin, ekonomia, medycyna roślin, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia i organizacja gastronomii, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie jakością i analiza żywności, zootechnika, żywienie człowieka i dietetyka.